Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z zapisem na Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej (dalej jako: K108) jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z siedzibą w Gdańsku – ul. Głogowska 12/6, 80-302 Gdańsk (dalej jako: PSWE lub Administrator). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z PSWE za pomocą e-maila: info@k108.pl, telefonicznie: +48 58 303 01 00 lub pod adresem siedziby wymienionym w zdaniu poprzednim.

2. PSWE wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e‑mail: iod@k108.pl.


3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

3.1 wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianych jako: zapewnieniu prawidłowej obsługi administracyjnej i informatycznej K108, rejestracji, uczestnictwa oraz przebiegu K108, a także obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, związanych z organizacją i przebiegiem K108.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym celem zorganizowania i uczestnictwa w K108 jest dobrowolna. Jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w K108. Natomiast podanie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) jest niezbędna, aby umożliwić kontakt z potencjalnym uczestnikiem K108.

3.2 przesyłania newslettera PSWE, w przypadku gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu poprzez zaznaczenie checboxa w formularzu zapisu na K108 (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3.3 realizacji obowiązków prawnych określonych przepisami prawa (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit c RODO).


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, w szczególności:

4.1 organizacji K108 a następnie przez czas przedawnienia roszczeń związanych z organizacją i przebiegiem tego wydarzenia,

4.2 przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie to będzie niezbędne dla obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora,

4.3 do momentu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych, jeżeli była ona podstawą przetwarzania danych osobowych,

4.4 przez czas wymagany dla realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa.


W przypadkach wymienionych wyżej punktów zakończenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić również po przesłaniu do Administratora uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz jego uwzględnienia przez Administratora.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

5. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz PSWE usługi wspierającego jego działalność, w tym w szczególności: dostawcom rozwiązań informatycznych, świadczącym usługi marketingowe oraz wspierających PSWE w organizacji K108. Ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom uprawnionych do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

6. Przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 12-23 RODO przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii), sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowi ona podstawę ich przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych niedogodnie z prawem.


ZASADY PODANIA DANYCH OSOBOWYCH I POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w K108 i umożliwienia PSWE jego prawidłowej organizacji oraz do otrzymywania newslettera administratora.

10. Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania), w sposób wywołujący skutki prawne lub wpływający w inny istotny sposób.